Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjoin /kən'dʒɔin/  

 • Động từ
  nối, chắp lại
  conjoin two pieces
  nối hai mảnh với nhau
  kết giao, kết hợp
  two families conjoin
  hai gia đình kết giao với nhau, hai nhà thông gia với nhau

  * Các từ tương tự:
  conjoiner, conjoint, conjointly