Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được tổ hợp, hỗn hợp, hợp phần