Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combine-harvester /,kɒmbain'hɑ:vistə[r]/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp)
    máy liên hợp gặt đập