Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adhesive /əd'hi:ziv/  

 • Tính từ
  dính, bám chắc
  adhesive side of a stamp
  mặt dính của con tem, adhesive tape băng dính
  adhesive plaster
  cao dán
  Danh từ
  chất dính, chất dán
  quick-drying adhesive
  những chất dính mau khô

  * Các từ tương tự:
  adhesive tape, adhesively, adhesiveness