Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (clung)
  bám, bám chặt vào, bám sát
  wet clothes cling to the body
  quần áo ướt bám sát vào người
  quần áo bó sát người
  cling to a belief
  bám lấy một niềm tin
  những người sống sót bám vào một chiếc bè
  mùi thuốc lá bám vào quần áo một thời gian lâu
  đừng lái xe sát lề đường
  trẻ con bám chặt lấy mẹ
  cling (stick) to somebody like a leech
  xem leech

  * Các từ tương tự:
  cling film, clinger, clinging, clingstone, clingy