Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gắn (trám) xi măng; kết dính