Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effectually /i'fekt∫ʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] có hiệu quả