Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effectualness /i'fektjuəlnis/  

  • Danh từ
    sự có hiệu lực, sự có giá trị (pháp lý)