Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

efficaciousness /efi'keiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính có hiệu quả; hiệu lực