Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự nhập ngành tiềm năng
    Đối với một ngành cụ thể, đó là khả năng cạnh tranh mới của các hãng
    các hãng chưa sản xuất các sản phẩm cạnh tranh