Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potentiality /pəten∫i'æləti/  

  • Danh từ
    tiềm lực; tiềm năng
    một quốc gia có tiềm năng lớn