Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supercilious /sju:pə'siliəs/  

  • Tính từ
    kiêu kỳ, khinh khỉnh

    * Các từ tương tự:
    supercilious, superciliously, superciliousness