Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disdainfully /disdeinfəli/  

  • Phó từ
    với vẻ khinh thị, với vẻ coi khinh