Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

royalism /'rɔiəlizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa bảo hoàng