Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hoàng tử, hoàng thân; ông hoàng
  vương công
  Prince Rainier of Monaco
  vương công Rainier công quốc Monaco
  tay trùm
  a prince of bussiness
  tay trùm áp phe
  the prince of poets
  tay trùm trong làng thơ

  * Các từ tương tự:
  Prince Consort, princedom, princelet, princelike, princeliness, princeling, princely, princeps, princeship