Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đứng đầu
    bản in đầu (sách)
    động mạch chính