Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Prince Consort /prins'kɒnsɔ:t/  

  • Danh từ
    chồng nữ hoàng; vương phu