Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

royal prerogative /,rɔiəlpri'rɒgətiv/  

  • đặc quyền của vua, đặc quyền của nữ hoàng
    ở Anh, ra lệnh cho Nghị viện họp là đặc quyền của nữ hoàng