Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

royal stag /'rɔiəl'stæg/  

  • Danh từ
    hươu đực già, nai đực già (gạc có trên 12 nhánh)