Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

princess /prin'ses/  

 • Danh từ
  công chúa, quận chúa
  bà hoàng
  Prinecess Royal
  công chúa trưởng nữ (ở Anh)

  * Các từ tương tự:
  princess royal