Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

royal jelly /,rɔiəl 'dʒeli/  

  • sữa ong chúa