Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarreller /'kwɔrələ/  

  • Danh từ
    người hay câi nhau; người hay gây bỗ, người hay sinh sự