Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thích gây gổ, thích sinh sự, thích cải lộn