Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disagreebles /disə'griəblz/  

  • Danh từ số nhiều
    những điều khó chịu, những điều không vừa