Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, pl
    những điều khó chịu, những điều không vừa