Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disagreeableness /,disə'gri:əblnis/  

  • Danh từ
    sự khó chịu, sự không vừa ý