Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chu kỳ phân rã; Chu kỳ bùng nổ