Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cổ hoặc đùa)
  dưới, thấp
  nether garments
  quần áo mặc dưới quần áo ngoài (như sơ mi…)
  nether world
  thế giới của những người chết, âm phủ

  * Các từ tương tự:
  netherlander, netherlandish, nethermore, nethermost