Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nethermost /'neðəməʊst/  

  • Tính từ
    thấp nhất; ở dưới cùng