Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

netherlandish /'neðələndiʃ/  

  • Tính từ
    (thuộc) Hà lan