Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frightfulness /'fraitfulnis/  

  • Danh từ
    tính chất ghê sợ, tính chất khủng khiếp, tính chất kinh khủng