Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

awesomeness /'ɔ:səmnis/  

  • Danh từ
    tính đáng kinh sợ; sự làm khiếp sợ; sự làm kinh hoàng