Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressively /im'presivli/  

  • Phó từ
    với ấn tượng mạnh mẽ;[một cách] hùng vĩ;[một cách] bề thế