Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thờ cúng; lễ thờ cúng
  a place of worship
  nơi thời cúng
  morning worship
  khóa lễ buổi sáng
  sự tôn sùng
  lòng tôn sùng anh hùng
  his, your… Worship
  (Anh)
  Ngài (tiếng xưng hô lễ độ đối với quan tòa, thị trưởng, hay khi nói về quan tòa, thị trưởng)
  His Worship the Mayor of Chester
  Ngài thị trưởng Chester
  noyour Worship
  không, thưa Ngài
  Động từ
  (-pp; Mỹ -p-)
  thờ cúng
  đi lễ
  nhà thờ mà họ đã đi lễ trong nhiều năm
  tôn thờ
  chị ta tôn thờ ông ấy và không chịu nghe lời bình phẩm về ông

  * Các từ tương tự:
  worshiper, worshipful, worshipper