Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  có thể trả, phải trả
  instalments are payable on the last day of the month
  tiền trả góp phải trả vào ngày cuối mỗi tháng
  the price of the goods is payable in instalments
  tiền giá hàng hóa có thể trả góp