Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receivable /ri'si:vəbl/  

 • Tính từ
  (thường đặt sau danh từ)
  chưa nhận tiền
  bills receivable
  hóa đơn chưa nhận tiền

  * Các từ tương tự:
  receivables