Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chưa trả
  an unpaid debt
  món nợ chưa trả
  không nhận tiền công, không lương
  an unpaid baby-sitter
  người giữ trẻ không lương
  không [có tiền] công (công việc)
  unpaid labour
  lao động không công
  unpaid for
  chưa thanh toán
  the car is three years old and still unpaid for
  xe mua đã ba năm vẫn chưa thanh toán xong