Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meritoriously /,meri'tɔ:riəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng khen, [một cách] đáng thưởng