Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meritoriousness /meri'tɔ:riəsnis/  

  • Danh từ
    sự xứng đáng, sự đáng khen, sự đáng thưởng