Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paradigmatic /pærədig'mætik/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) [thuộc] hệ biến hóa
    kiểu mẫu