Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cautionary /'kɔ:ʃnəri/  

  • Tính từ
    để báo trước, để cảnh cáo
    để cảnh cáo, để quở trách