Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admonitory /əd'mɒnitri/  /əd'mɒnitə:ri/

  • Tính từ
    quở mắng, rầy la
    an admonitory tone of voice
    giọng rầy la