Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exemplariness /ig'zemplərinis/  

  • Danh từ
    tính chất gương mẫu, tính chất mẫu mực
    tính chất để làm gương, tính chất để cảnh cáo
    tính chất làm mẫu, tính chất dẫn chứng, tính chất làm thí dụ