Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng (hồi) chuông báo động
    chuông cấp báo