Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commination /kɔmi'neiʃn/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) sự đe doạ bị thần thánh trừng phạt
    sự đe doạ, sự hăm doạ