Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  manh mối, đầu mối
  we have no clue as to where she went after she left home
  chúng ta không có manh mối nào để biết chị ta đi đâu sau khi rời khỏi nhà
  lần đầu mối
  chữ điền vào ô chơi chữ
  not have a clue
  chẳng biết tý gì
  "when does the train leave?" " I haven't a clue"
  "khi nào thì tàu chạy nhỉ?" nào tôi có biết tý gì đâu"
  (nghĩa xấu) ngốc nghếch; bất tài
  don't ask him to do ithe hasn't a clue
  đừng bảo nó làm việc đó, nó là một thằng bất tài mà
  Động từ
  clue somebody up [about (on) something]
  (khẩu ngữ) (thường dùng ở dạng bị động)
  làm cho ai có hiểu biết vững về cái gì
  bà ta thực sư hiểu biết vững về chính trị

  * Các từ tương tự:
  clueless