Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indicator /'indikeitə[r]/  

 • Danh từ
  người chỉ; vật chỉ. Vật biểu thị
  altitude indicator
  cái chỉ độ cao
  bảng giờ giấc đi đến (ở nhà ga, sân bay)
  đèn hiệu (ở ô tô, xe máy)
  his left-hand indicator is flashing
  đèn hiệu bên trái của xe anh ta đang nháy

  * Các từ tương tự:
  indicator-diagram, indicatory