Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tip-off /'tipɒ:f/  

  • Danh từ
    lời báo trước
    cảnh sát đã được báo trước về kế hoạch của bọn cướp