Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connotation /,kɒnə'tei∫n/  

  • Danh từ
    (triết học)
    nghĩa bao hàm, nghĩa mở rộng