Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undertone /'ʌndətəʊn/  

 • Danh từ
  (thường số nhiều) giọng thấp, giọng khẽ
  talk in undertone
  nói khẽ
  biểu hiện tế nhị
  there was an undertone of sadness in her letter
  có biểu hiện buồn tế nhị trong thư của cô ta
  sắc dịu
  pink with an undertone of mauve
  màu hồng pha sắc hoa cà nhạt dịu